การทวนสอบการประเมินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลตำบลบางปลาม้า

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมนวัตกรรมถังขยะเปียกแบบไร้กลิ่น
ด้วยชุมชนตลาดเก้าห้อง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นปูนและมีความจำกัดด้วยพื้นที่ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน ชนิดขุดหลุมฝังได้ ดังนั้นทางเทศบาลตำบลบางปลาม้า ร่วมกับผู้นำชุมชน จึงได้มีแนวทางเพื่อที่จะดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยนำนวัตกรรมใหม่มาทดลองใช้ภายในชุมชน เพื่อที่จะสามารถดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดสุพรรณบุรี ในเรื่องการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปลาม้า ให้ครบร้อยละ100

อ่านเพิ่มเติม...