เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและข้อมูล

1. การคมนาคมขนส่ง

   ถนนในเขตเทศบาลบางปลาม้า  มีจำนวน  ๒๐  สาย  รวมระยะทาง  ๑๑.๐๗  กม.   แยกเป็น

ถนน  ค.ส.ล.    จำนวน   ๑๗   สาย ระยะทาง     ๕.๙๗       กิโลเมตร

ถนนลาดยาง  จำนวน     ๔   สาย  ระยะทาง     ๕.๑๐       กิโลเมตร

ถนนสายหลัก  ได้แก่  ถนนสุพรรณ -  เก้าห้อง

 

2.  การไฟฟ้า

การบริการด้านกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยได้รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟย่อย  จำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างเพียงพอ  และบำรุงรักษาดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์เมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย

 

3.  การประปา

การบริการด้านน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า   

    (๑)  สำนักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี  (เขตจำหน่ายน้ำบางปลาม้าโคกคราม) เป็นผู้รับผิดชอบให้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาลโดยอาศัยแหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำท่าจีน  สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างทั่วถึง   

    (๒)  ที่ทำการประปาหมู่บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง  ตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง  ให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนบ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง 

 

4  การสื่อสาร

ในเขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า มีสื่อดำเนินการเอง

คือ  เสียงไร้สาย  ส่งสัญญาครอบคลุมทั่วเขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า

โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและข้อมูล

1. การคมนาคมขนส่ง

   ถนนในเขตเทศบาลบางปลาม้า  มีจำนวน  ๒๐  สาย  รวมระยะทาง  ๑๑.๐๗  กม.   แยกเป็น

                         ถนน  ค...           จำนวน   ๑๗   สาย       ระยะทาง     .๙๗       กิโลเมตร

                         ถนนลาดยาง           จำนวน     ๔   สาย      ระยะทาง     .๑๐       กิโลเมตร

 

                          ถนนสายหลัก  ได้แก่  ถนนสุพรรณ -  เก้าห้อง

2.  การไฟฟ้า

การบริการด้านกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยได้รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟย่อย  จำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างเพียงพอ  และบำรุงรักษาดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์เมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย

3.  การประปา

การบริการด้านน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า  

          (๑)  สำนักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี  (เขตจำหน่ายน้ำบางปลาม้าโคกคราม) เป็นผู้รับผิดชอบให้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาลโดยอาศัยแหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำท่าจีน  สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างทั่วถึง  

          (๒)  ที่ทำการประปาหมู่บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง  ตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง  ให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนบ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง

การสื่อสาร

                   ในเขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า มีสื่อดำเนินการเอง

                   คือ  เสียงไร้สาย  ส่งสัญญาครอบคลุมทั่วเขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า