เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

วิสัยทัศน์

ของเทศบาลตำบลบางปลาม้า (Vision)
เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

พันธกิจ (mission)

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
๑. ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้สมบูรณ์ครบถ้วน
๒. รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้เรื่องการอนุรักษ์ บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
๓. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลทั้งในภาคการเมืองภาคราชการ ภาคเอกชนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔. ส่งเสริมประชาชนทุกระดับในเรื่องของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุผล
๕. พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขและการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง
๖. มุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพและรายได้ สร้างความเข้มแข็ง เศรษฐกิจรากหญ้า บนพื้นฐานการพึ่งตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในท้องถิ่น

คำขวัญอำเภอบางปลาม้า
แหล่งอุทยานมัจฉา ท้องฟ้านักร้องศิลปิน ถิ่นหัตถกรรมพื้นบ้าน สืบสานบั้งไฟไทยพวน ล้วนเกษตรกรรมเลื่องลือ ขึ้นชื่อตลาดร้อยปี ประเพณีแข่งเรือยาว