เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลบางปลาม้า ตังอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 , 7 ตำบลบางปลาม้า (เต็มพื้นที่ทั้ง 2 หมู่) อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ 3.98 ตารางกิโลเมตร โดยอยู่ห่างจากอำเภอบางปลาม้าประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์ราชการ) ประมาณ 10 กม. และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมาทางทิศเหนือ ประมาณ 110 กม. จำนวนประชากร จำนวน 2,049 คน จำนวนครัวเรือน 634 ครัวเรือน

เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลบางปลาม้า มีเขตการปกครองครอบคลุมหมู่บ้าน 2 หมู่ ในตำบลบางปลาม้า คือ หมู่ 2 และ หมู่ 7 แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนบ้านสูตร-บ้านเก่า
2. ชุมชนตลาดเก้าห้อง
3. ชุมชนบ้านหมี่
4. ชุมชนบ้านม่วง
5. ชุมชนบ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง

ทรัพยากรธรรมชาติ
1. แหล่งน้ำ
เขตเทศบาลตำบลบางปลาม้ามีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ แม่น้ำท่าจีน ไหลผ่านเขตเทศบาลเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร มีน้ำจากคลองส่งน้ำชลประทานและคลองส่งน้ำที่ขุดลอกขึ้น ซึ่งมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประชากรโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร