เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ข่าวกิจกรรม -

       เทศบาลตำบลบางปลาม้า นำโดยท่านนายกอภิชาต ชโลธร นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาม้า ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานใกล้เคียง และประชาชน ถวายเทียนพรรษาวัดในเขตเทศบาล จำนวน 4 วัด

อ่านเพิ่มเติม...

-ข่าวกิจกรรม-

กิจกรรมเชิญชวนร่วมทำบุญหล่อเทียนตลาดเก้าห้องและตลาดนัด

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

วันนี้ 25 มิถุนายน 2563 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางปลาม้าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีจัด“โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปี 2563
(กิจกรรมทำบาร์บีคิว , กิจกรรมทำน้ำยาล้างจาน)ในวันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ.2563 ณ ศาลาประชุมประชาคมเทศบาลตำบลบางปลาม้า

อ่านเพิ่มเติม...

-ข่าวกิจกรรม-

    ซักซ้อมเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ(fitness)และการใช้เครื่องออกกำลังกาย ให้กับสมาชิกศูนย์ฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่ สังกัดเทศบาลตำบลบางปลาม้า ได้จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดย นายอภิชาต ชโลธร นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาม้า เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ จากนั้น นายวินิจฉัย วิชัยยันต์ ปลัดเทศบาลตำบลบางปลาม้า ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่) ได้กล่าวชี้แจงถึงหลักการนโยบาย การจัดการศึกษา ตลอดจนแนวทางปฏิบัติงานด้านต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่ ในช่วงสถานการณ์ โควิค-19

อ่านเพิ่มเติม...