เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

ข่าวกิจกรรม

โครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในการดำเนินชีวิต ในการเริ่มต้นที่ดีในวันขึ้นปีใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

        นายอภิชาต ชโลธร นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาม้า   พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดวัดในเขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ( ณ วัดบ้านสูตร)

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 23-25 พ.ย.2563 : เทศบาลตำบลบางปลาม้า  นำโดยนายอภิชาต  ชโลธร นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาม้า และ รองปทุมมา ชโลธร พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และจิตอาสา ม.2 , ม.7 เทศบาลตำบลบางปลาม้า  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี  รุ่นที่ 22  ณ วิถีไทยรีสอร์ท สุพรรณบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องบทบาทและหน้าที่สตรี  ในวันที่  8 มีนาคม  2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสตรีได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่น  ให้ผู้นำสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อให้สตรีมีความรู้ทางกฎหมาย เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และสิทธิของสตรี และเพิ่มขีดความสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบางปลาม้านำโดยท่านนายกอภิชาต. ชโลธรนายกเทศมนตรีตำบลบางปลาม้าได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ในโครงการงานวิ่งการกุศลของโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...