เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการปลูกต้นไม้ "เพิ่มพื้นที่สีเขียว" ประจำปี 2567 เทศบาลตำบลบางปลาม้า

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์2566 เวลา 14:30 น. เขียนโดย สำนักปลัด

 

กิจกรรม การขับเคลื่อนจริยธรรมโครงการเสริมสร้างความรู้แนวทางการปฏิบัติDo’s and Don’t ในการประชุมประจำเดือนพนักงาน

เมื่อ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์2566 เวลา 14.00 น. – 15.30 น.

วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนจริยธรรม ให้บุคลากรมีความเข้าใจในประมวลจริยธรรม

พนักงานส่วนท้องถิ่นมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานราชการ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบางปลาม้า

 

บปม

บปม2

 

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่ เทศบาลตำบลบางปลาม้า

S 165388292

ภาพถ่ายประกอบโครงการ ลงเวบไซต์ page 0001

ภาพถ่ายประกอบโครงการ ลงเวบไซต์ page 0002

ภาพถ่ายประกอบโครงการ ลงเวบไซต์ page 0003

ภาพถ่ายประกอบโครงการ ลงเวบไซต์ page 0004

ภาพถ่ายประกอบโครงการ ลงเวบไซต์ page 0005

ภาพถ่ายประกอบโครงการ ลงเวบไซต์ page 0006

ภาพถ่ายประกอบโครงการ ลงเวบไซต์ page 0007

ภาพถ่ายประกอบโครงการ ลงเวบไซต์ page 0008