เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

ส.ส.สรชัด ตรวจเยี่ยมเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง เขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบางปลาม้าขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการร่วมใจ ลดปริมาณ และคัดแยกขยะอินทรีย์ เทศบาลตำบลบางปลาม้า เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน โดยรายได้สมทบเข้ากองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมชี้แจงเพื่อการคัดเลือกโครงการสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบางปลาม้า

อ่านเพิ่มเติม...

ทต.บางปลาม้าได้จัดตกแต่งเวทีในงานประเพณีแข่งขันเรือยาว.ที่วัดสวนหงส์

อ่านเพิ่มเติม...

นายอภิชาต ชโลธร นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาม้า ร่วมเปิดงานที่สวนพุทธชาต พร้อมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการนำขยะพลาสติกมาทำน้ำมัน

อ่านเพิ่มเติม...