เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลบางปลาม้า นำโดยนายอภิชาต ชโลธรนายก เทศมนตรีตำบลบางปลาม้าพร้อมสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้างและพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตชุมชน เทศบาลตำบลบางปลาม้า 5 ชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านเพิ่มเติม...

กองคลัง  นำทีมโดย ท่านเลขาฯอ้อ ท่านสทฯ จินตนา ท่านสาฯ สุชานนท์ ทำความสะอาดชุมชนบ้านหมี่

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักปลัด ที่ปรึกษานายก. สท.สุเทพ ผ้ช่วยผุใหญ่บ้าน ร่วมกับคณะกรรมการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้านกกม่วง

อ่านเพิ่มเติม...

กองช่าง ชุมชนบ้านทุ่งเจริญ - ท้ายคลอง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ทางการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลบางปลาม้า

อ่านเพิ่มเติม...