เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

เขตการปกครอง


เทศบาลตำบลบางปลาม้า มีเขตการปกครองครอบคลุมหมู่บ้าน 2 หมู่ ในตำบลบางปลาม้า คือ หมู่ 2 และ หมู่ 7 แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนบ้านสูตร-บ้านเก่า
2. ชุมชนตลาดเก้าห้อง
3. ชุมชนบ้านหมี่
4. ชุมชนบ้านม่วง
5. ชุมชนบ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง