เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประวัติเทศบาลตำบลบางปลาม้า


เทศบาลตำบลบางปลาม้า เดิมมีฐานะเป็น สุขาภิบาลบางปลาม้า อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางปลาม้า จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ลงวันที่ 1 มีนาคม 2505) มีกรรมการสุขาภิบาล 2 คน กรรมการโดยแต่งตั้ง 1 คน และกรรมการโดยเลือกตั้ง 1 คน เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลตำบลบางปลาม้าเป็นเทศบาลตำบลบางปลาม้า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยมี นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน มีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน

ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลบางปลาม้า ตังอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 , 7 ตำบลบางปลาม้า (เต็มพื้นที่ทั้ง 2 หมู่) อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ 3.98 ตารางกิโลเมตร โดยอยู่ห่างจากอำเภอบางปลาม้าประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์ราชการ) ประมาณ 10 กม. และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมาทางทิศเหนือ ประมาณ 110 กม. จำนวนประชากร จำนวน 2,049 คน จำนวนครัวเรือน 634 ครัวเรือน

เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลบางปลาม้า มีเขตการปกครองครอบคลุมหมู่บ้าน 2 หมู่ ในตำบลบางปลาม้า คือ หมู่ 2 และ หมู่ 7 แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนบ้านสูตร-บ้านเก่า
2. ชุมชนตลาดเก้าห้อง
3. ชุมชนบ้านหมี่
4. ชุมชนบ้านม่วง
5. ชุมชนบ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง

วิสัยทัศน์

ของเทศบาลตำบลบางปลาม้า (Vision)
เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

***พันธกิจ (mission)
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
๑. ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้สมบูรณ์ครบถ้วน
๒. รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้เรื่องการอนุรักษ์ บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
๓. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลทั้งในภาคการเมืองภาคราชการ ภาคเอกชนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔. ส่งเสริมประชาชนทุกระดับในเรื่องของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุผล
๕. พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขและการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง
๖. มุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพและรายได้ สร้างความเข้มแข็ง เศรษฐกิจรากหญ้า บนพื้นฐานการพึ่งตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในท้องถิ่น

***คำขวัญอำเภอบางปลาม้า
แหล่งอุทยานมัจฉา ท้องฟ้านักร้องศิลปิน ถิ่นหัตถกรรมพื้นบ้าน สืบสานบั้งไฟไทยพวน ล้วนเกษตรกรรมเลื่องลือ ขึ้นชื่อตลาดร้อยปี ประเพณีแข่งเรือยาว