แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 รายละเอียดคลิก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลบางปลาม้า รายละเอียดคลิก

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รายละเอียดคลิก

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) รายละเอียดคลิก