เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

- คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  รายละเอียดข้อมูลคลิก...
- รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561  รายละเอียดข้อมูลคลิก...
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561  รายละเอียดข้อมูลคลิก...