เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน สำหรับการจ้างลงหินคลุกถนนเลียบคลองบ้านหมี่จากนาครูร่วมสวัสดิ์ ถึงบ่อกุ้ง ถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 445 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคลิก