เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำเสียริมเขื่อนจากหน้าตลาดเก้าห้อง ถึงชุมชนบ้านหมี่ขนาดบ่อกว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.70 เมตร ลึก 0.60 เมตร จำนวน 15บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคลิก