เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

ข่าวประกาศ

         วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่ สังกัดเทศบาลตำบลบางปลาม้า ได้จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดย นายอภิชาต ชโลธร นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาม้า เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ จากนั้น นายวินิจฉัย วิชัยยันต์ ปลัดเทศบาลตำบลบางปลาม้า ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่) ได้กล่าวชี้แจงถึงหลักการนโยบาย การจัดการศึกษา ตลอดจนแนวทางปฏิบัติงานด้านต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่ ในช่วงสถานการณ์ โควิค-19

iconpic