เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

-ข่าวประกาศ-

       เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม  เดินทางมาร่วมประชุมกับนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล  และลงพื้นตรวจเยี่ยมในเขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า