เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

-ข่าวกิจกรรม-

นางจันทนา ภาคย์ทองสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ได้เดินทางมาร่วมประชุมกับนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลฯ เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและเรื่องการจัดการขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปลาม้า

iconpic