เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

- ข่าวกิจกรรม -

       ประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผุ้บริหารท้องถิ่นและการสรรหาผุ้แทน อปท.ที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ. ห้องประชุม กกต.  จ.สุพรรณบุรี

 

iconpic