เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

เทศบาลตำบลบางปลาม้า นำโดยท่านนายกอภิชาต ชโลธร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปลาม้า สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมอำเภอบางปลาม้า วันที่ 28 กรกฎาคม 2562