เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใสและมีสุขภาพช่องปากที่ดี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้เด็กมีสุขภาพดีการป้องกันโรคฟันผุสุขภาพช่องปากดีมีความสำคัญต่อสุขภาพของทุกคนโดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย  โรคฟันผุ  ในเด็กปฐมวัย
       การป้องกันฟันผุต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองและครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการดูแลสุขภาพช่องปาก  โดยดำเนินจัดกิจกรรม  การตรวจสุขภาพอนามัย  กิจกรรมการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร  งานทันตกรรม  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  ระยะดำเนินการปีงบประมาณ 2561
อ่านเพิ่มเติม...

นายอภิชาต  ชโลธร    ปลัดวินิจฉัย  วิชัยยันต์  พร้อมคณะครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่  เทศบาลตำบลบางปลาม้า  ต้อบรับคณะศึกษาดูงานจาก  คณะทันตแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  และ  ทีมคณะทันตสาธารณสุขจาก  สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและฝรั่งเศส  ตามโครงการอบรมระยะสั้น  Primary Dental Care and Community Dental Halth เข้าดูงานเกี่ยวกับการจัดบริการทันตสาธารณสุขของตำบลบางปลาม้า  งานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กปฐมวัย  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่ เทศบาลตำบลบางปลาม้า

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมชี้แจงการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง
สภาเด็กและเยาวชน ทต.บางปลาม้า
"รวมพลังเยาวชนคนเก่ง ดี มีจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด"
วันที่22 กันยายน 2561
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบางปลาม้า

อ่านเพิ่มเติม...

คุณดวงใจ ชาวเชียงขวาง เป็นตัวแทนรับมอบโครงการซ่อมแซมบ้านเฉลิมพระเกียรติ

อ่านเพิ่มเติม...